Tag: kanalisatieprotocol

IKB Ei nieuwsbrief is helder!

Verantwoordelijkheid van IKB Ei deelnemer om geen eieren in de handel te brengen met gehalte ≥0.005 mg/kg fipronil

Die zin is de kern in de nieuwsbrief van IKB Ei, waarvan hier onverkort de tekst volgt:

 

Uitvoeringsbesluit IKB Ei in het kader van kanalisatieprotocol afvoer eieren
IKB Ei heeft een nieuw uitvoeringsbesluit in werking laten treden in het kader van het kanalisatieprotocol afvoer eieren. Klik hier voor het uitvoeringsbesluit.

Er zijn met de NVWA kanalisatie protocollen voor afvoer van eieren opgesteld voor de volgende situaties:
– Protocol scenario 2: Er is sprake van meerdere locaties (met gescheiden KIPnummers) waarbij niet alle locaties verontreinigd zijn met fipronil. Deze zijn geografisch gescheiden van elkaar en functioneren volledig zelfstandig (eigen eierband, stempelautomaat, inpakker en opslag).
– Protocol scenario 3: Op één locatie is sprake van meerdere stallen (wel en niet verontreinigd) met  per stal aparte eierbanden, stempelautomaten, inpakkers en opslag en/of duidelijk verschillende ei-kleuren (wit en bruin).
– Protocol scenario 4: Op één locatie is sprake van meerdere stallen (wel en niet verontreinigd),  waarbij de eieren niet verschillen in kleur en alle eieren over dezelfde eierband, stempelautomaat, inpakker en opslag gaan.

Als u zich als IKB Ei deelnemer heeft aangemeld voor één van deze protocollen, dan moet u het volgende doen:

  1. U dient zich te melden bij uw CI (Kiwa Verin of Isacert);
  2. U dient zich te houden aan de voorwaarden uit het protocol;
  3. U dient alle analyseresultaten van de in het kader van het protocol genomen ei-monsters binnen 1 werkdag na ontvangst toe te sturen aan uw CI via de e-mail.

Als u zich niet houdt aan het bovenstaande, dan kan uw certificaat voor uw bedrijf geschorst worden. Daarnaast kan de CI voor IKB EI extra controles uitvoeren op fipronil in eieren. Deze kunnen zowel aangekondigd als onaangekondigd plaatsvinden.

Verantwoordelijkheid van IKB Ei deelnemer om geen eieren in de handel te brengen met gehalte ≥0.005 mg/kg fipronil
U heeft als IKB Ei deelnemer en als voedselproducent de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat er geen eieren in de handel worden gebracht met een fipronilgehalte ≥ 0.005 mg/kg. Dit geldt ook voor stallen / bedrijven die zijn vrijgegeven door de NVWA. Zie hier toelichting NVWA. 

IKB Ei heeft in haar eerste uitvoeringsbesluit al aangegeven dat het afvoeren van eieren vanuit stallen die zijn behandeld met fipronil niet is toegestaan, tenzij uit onderzoek is gebleken dat het gehalte aan fipronil in de eieren onder de wettelijke norm van 0.005 mg/kg ligt. Indien u als IKB Ei deelnemer toch eieren afvoert met een gehalte van ≥ 0.005 mg/kg, dan kan dit leiden tot schorsing van uw IKB certificaat voor een periode van maximaal 6 maanden.

Eieren met een fipronilgehalte van 0.005 mg/kg of hoger behoren tot categorie 1 materiaal en mogen alleen afgevoerd worden naar Rendac.

De NVWA heeft ook een toelichting geschreven over het bovenstaande. Klik hiervoor de toelichting.

Berichtgeving over stand van zaken fipronil crisis
De fipronil crisis heeft niet alleen IKB Ei deelnemers getroffen. Daarom is aan het begin van de fipronil crisis een nieuwsbrief fipronil gelanceerd. De nieuwsbrief fipronil wordt verstuurd door Stichting Avined aan alle pluimveehouders (incl. IKB Ei deelnemers) en direct betrokkenen.