Tag: SecureEgg

IKB eisen aangepast per maart 2018

Vanuit IKB Ei is bekend gemaakt dat de eisen zijn veranderd. Met de recente fipronil crisis nog in onze gedachten missen we naast de SecureFeed eisen vooral ook de voorgestelde verbeteringen op het pluimveebedrijf zelf in SecureEgg.

Voor pluimveehouders zijn de belangrijkste wijzigingen als volgt:

De gewijzigde IKB eisen inzien? Zie hier de volledige tekst: klik hier

Risicoanalyse dioxine/pcb’s en informatieblad
De maatregelen die de afgelopen jaren in IKB Ei genomen zijn met betrekking tot het voer, de uitloop en de extra monitoring, hebben ertoe geleid dat het risico op dioxine en pcb’s in eieren drastisch is teruggebracht. Echter het blijft belangrijk dat pluimveehouders met een vrije uitloop regelmatig een risicoanalyse uitvoeren om de eventuele aanwezigheid van dioxine en pcb’s te verkleinen. Bijvoorbeeld als u veranderingen aanbrengt in de uitloop (storten van zand etc.). Wij hebben hiervoor een risicoanalyse dioxine/pcb’s ontworpen, waarmee u de risicoanalyse kunt uitvoeren. Ook is er een informatieblad waar u meer informatie over dioxine en pcb’s kunt terugvinden.

Voor de vrije uitloopbedrijven is er een nieuw voorschrift opgenomen, die per 1 maart 2018 ingaat. Vóór het plaatsvinden van de erkenningscontrole (enkel bij nieuwe deelnemers) moet de pluimveehouder een risicoanalyse m.b.t. dioxine/PCB’s uitvoeren. Bij elke verbouwing of verandering van de uitloop moet de risicoanalyse opnieuw uitgevoerd worden.

Het voorschrift kunt u terugvinden in de voorschriften legeindbedrijven uitloop en biologische huisvesting.

SecureFeed
Vanaf 1 augustus 2017 is de eis dat diervoerder afkomstig moet zijn van GMP+ gecertificeerde diervoerderleveranciers vervangen door de eis dat dergelijke bedrijven SecureFeed-erkend moeten zijn. Op het bedrijf mogen alleen (grondstoffen van) pluimveevoerders van SecureFeed gecertificeerde diervoederleveranciers aanwezig zijn. Op de website www.securefeed.eu kunt u terugvinden of een diervoederleverancier SecureFeed gecertificeerd is. Certificaten afgegeven door OVOCOM, QS of UFAS worden vooralsnog hieraan gelijkgesteld. De eis is van toepassing op alle IKB Ei deelnemers en er geldt een overgangstermijn van 1 jaar.

Op onze website vindt u extra achtergrondinformatie over SecureFeed.

Nieuwe wijze van beoordeling 
Vanaf 1 augustus 2017 zijn wij bij primaire bedrijven overgestapt naar een nieuwe manier van beoordelen. Tot dan toe kon een controleur een IKB-voorschrift alleen goedkeuren of afkeuren. Bij veel zaken, zoals bijvoorbeeld hygiëne, is de situatie echter niet zo zwart-wit. In de nieuwe systematiek heeft de controleur de mogelijkheid om een weging (A,B,C,D of KO) te geven aan  voorschriften. Deze aanpak wordt ook bij KAT gehanteerd en de ervaring is dat er een beter beeld van de werkelijke situatie op het bedrijf wordt verkregen. De pluimveehouder weet hierdoor ook beter op welke punten hij zich moet verbeteren.

Concreet ziet dit er als volgt uit:
A (geen afwijking): 20 punten
B-afwijking: 15 punten
C-afwijking: 5 punten
D-afwijking: 20 punten aftrek plus herstel, voordat het certificaat wordt verlengd/afgegeven
KO-afwijking: directe schorsing certificaat voor max. 6 maanden. Per geval kan besloten worden of schorsing eerder opgeheven kan worden of niet.

Voor het verkrijgen van een IKB-certificaat moet een bedrijf:

  • geen KO-afwijkingen hebben;
  • de D-afwijkingen hebben hersteld en;
  • minimaal 75% van het totaal aantal te behalen punten scoren.

In de meeste gevallen worden afwijkingen bij een IKB-controle opgelost en blijft de pluimveehouder daar extra aandacht aan geven. In een beperkt aantal gevallen komt het voor dat bij herhaling  dezelfde fout wordt aangetroffen. Vanaf 1 augustus 2017 wordt bij een afwijking die al eerder gevonden is de sanctie standaard verzwaard.

Deelnemersbijdrage IKB Ei 2018 
Na een aantal jaren van gelijkblijvende en soms dalende deelnemersbijdrages is de deelnemersbijdrage IKB Ei in 2018 vastgesteld op €260,- per KIP-nummer per jaar voor primaire bedrijven (incl. broederijen). Voor pakstations en verzamelaars is de deelnemersbijdrage  vastgesteld op € 1666,- voor grote pakstations en voor kleine pakstations  € 833,-. IKB Ei zal deze investeringen gebruiken voor noodzakelijke maatregelen ter versterking van het systeem.

Aftrapbijeenkomst SecureEgg enthousiast ontvangen

Afgelopen maandag hebben we in Ysselsteyn [L] de aftrap bijgewoond van SecureEgg, een nog te bouwen kwaliteitsborging, dat vanuit de primaire producent -de pluimveehouder- wordt opgezet. Een flinke hoeveelheid informatie werd gepresenteerd; misschien was al wel teveel in detail, maar dat vond zijn oorzaak in het enthousiasme van Rob Adams, die het idee heeft ontwikkeld.

Naast mengvoer komt er gewoon veel het boerenerf op. Mengvoer is voldoende veilig gemaakt door veiligheidsborging van GMP en het zogenaamde SecureFeed dat gedragen wordt door bijna alle mengvoerleveranciers. Alle andere producten zijn vaak schijnveilig. Zo ging het immers ook met bloedluisbestrijding  door Chickfriend. “Dat heeft een flinke financiële, maar vooral ook een emotionele impact gehad op ons gezin”, aldus Adams. Reden genoeg om als sector te zeggen: Dit willen we nooit weer en we wachten niet op overheid of anderen om het te gaan organiseren. We doen het zelf!

Dit willen we nooit weer!

Zo vond Rob Adams in die discussie Imelda Gielen in het zelfde dorp. Imelda is jarenlang actief geweest in kwaliteitsborging binnen -vooral- mengvoerfabrieken en heeft ervaring in het opbouwen van een ‘gedragen’ systeem voor kwaliteitsborging.

Legpluimveehouders mogen dan vooral door IKB en KAT gecontroleerd worden, maar daarbij zijn het vooral processen die worden gecontroleerd. Maar waar is de check of dat kannetje met toevoegingen, die balen luzerne of de pikblokken ook volledig veilig zijn, nog maar te zwijgen van bloedluisbestrijding.

SecureEgg wil de kwaliteitsmonitor zijn voor alle pluimveehouders die gaan meedoen; een systeem dat slim werkt en onnodige kosten vermijd. Sterk lijkende op de SecureFeed methode wil SecureEgg met de deelnemers samen de database vullen met veilige middelen en zo garant staan voor voedselveiligheid in de kolom.

De Fipronil affaire heeft iedereen weer op de feiten gedrukt: we produceren eindprodukten die direct in de voedselketen gaan; als er door insleep van -wat dan ook- de voedselveiligheid in gevaar komt heeft dat zware gevolgen voor de producent; een recall van eieren kost alles!

Alle input op een pluimveebedrijf moet dus veilig zijn. Eén van die ‘inputs’ zijn bijvoorbeeld onze opfokhennen. Dat is de reden dat wij alle commitment geven aan dit initiatief. Maatman doet mee aan SecureEgg; we melden de komende weken al onze opfokbedrijven aan voor deelname.  Geen woorden dus maar daden.

We adviseren al onze klanten om ons voorbeeld te volgen en dit laagdrempelige initiatief te volgen. U produceert voedsel!